Финансова грамотност и защита правата на потребителите на финансови услуги
 Финансова грамотност и защита правата на потребителите на финансови услуги

Финансовата грамотност е сред основните предпоставки за осигуряване на по-ефективна защита на потребителите на финансови услуги. Водеща в това отношение е добрата регулация, най-общо имаща за цел осигуряване на  добро и справедливо третиране на потребителите, подобряване  качеството, достъпността и полезността на финансовата информация и създаване на ефективни механизми за решаване на потребителски спорове.

Но дори и най-добрата регулаторна рамка не може да е в достатъчна степен ефективна, ако потребителите не са запознати с правата и отговорностите си, не умеят или не притежават достатъчно знания, за да могат да изберат най-подходящите за тях финансови продукти. А в крайна сметка тяхното финансово благосъстояние и бъдеща финансова обезпеченост зависи именно от техния личен избор.


Финансовата грамотност в България
Финансовата грамотност в България

Като цяло, изследванията в много страни по света, включително в такива с високо развити финансови пазари,  сочат, че средното ниво на потребителските финансови познания и умения е сравнително ниско. Ситуацията в нашата страна не е много по-различна.  Данните от изследване на финансова грамотност на Световната банка от 2010 г. очертават следната картина за България :

-    Ниско ниво на финансова грамотност -  47% от анкетираните определят финансовите си познания като  незадоволителни или никакви. Особено смущаващи са данните за групата на 16-17 годишните, в която над 53% са определили  финансовата си грамотност като слаба, а именно младите хора са в основата на бъдещото активно потребление на финансови услуги и имат пред себе си дълъг потребителски хоризонт.

-    Сравнително слаби умения за планиране и управление на личния бюджет – 73% от хората твърдят, че правят финансов план за месечните си приходи и разходи. Но същевременно, 39% от тях заявяват, че по-скоро имат обща представа за приходите и разходите си, а други 22% просто пазят финансовите документи, без да следят движението на средствата си.

-    Масова „неподготвеност“ за посрещане на неочаквани финансови затруднения. Едва 11% от домакинствата смятат, че ще могат да издържат повече от шест месеца в ситуация на загуба на доход.

-    Слабо познаване на потребителските права и отговорности.

Ниската информираност върви ръка за ръка с недоверието към адекватните реакции на институциите при евентуално е възникнал проблем. 39% от хората не са убедени, че проблемът би се решил бързо, а 40% - че не би се решил справедливо.

-    Българите са слабо активни при търсене на информация по финансови въпроси, а 35% никога не разговарят по финансови въпроси с близки и познати. За мнозинството от българите финансовата инфорамация е твърде специализирана и трудна за ориентиране.


Финансовата грамотност – ключова компетентност на 21 век
 Финансовата грамотност – ключова компетентност на 21 век

Ние живеем в свят, много по-различен и по-сложен от този на нашите родители и техните родители. Всяка една житейска ситуация, в която попадаме – нова работа, раждане на дете, покупка на автомобил или жилище - изисква от нас да вземаме финансови решения. Едновременно с това финансовите продукти и услуги, сред които трябва да избираме,  са все по-многобройни, все по-сложни и по-рискови. За разлика от миналото, отговорността за нашето здраве и старини става и наша грижа, а не единствено на държавата.

Тази реалност изисква от нас нови знания, свързани с финансите и рационалното им управление, изисква и умения, така че на практика да прилагаме финансовите си познания.

Финансовата грамотност се е превърнала в една от ключовите компетентности на човека на 21 век, защото качеството и удовлетвореността от живота ни в голяма степен  зависят  от нея.

Финансова грамотност и благосъстояние

Редица проучвания сочат пряката положителна зависимост между финансовата грамотност и благосъстоянието на индивида. Хората с финансови познания, обичайно, са в по-добра финансова ситуация, защото те по-умело управляват личните си финанси, избират финансови продукти, чиято същност разбират и които съответстват на нуждите им, търсят информация и се съобразяват с възможните рискове.

Разглеждана в по-широк аспект, финансовата грамотност е фактор, който стимулира търсенето на финансови продукти заради осъзнатите ползи от тях, като така въздейства в положителна насока върху пазарния растеж и икономическия просперитет. Финансово грамотните потребители чрез своя информиран и рационален избор и чрез осъзнатото упражняване на правата си – създават условия за повишаване на пазарната конкуренция, за развитие на иновациите и за повишаване качеството на услугите.


Какво е финансова грамотност?
Какво е финансова грамотност?

Всеки от нас има мечти и житейски цели. Те могат да са различни – успешен бизнес, обезпечено ежедневие, спокойни старини,  добро образование за децата ни, хубав дом, екзотични пътешествия.  Общото между тях е, че за да ги постигнем, трябва да сме способни да ги „финансираме“. Това означава, че е необходимо да притежаваме достатъчно финансови знания и умения, с други думи да сме достатъчно финансово грамотни, за да сме в състояние да  вземаме най-добрите за нас финансови решения и ефективно да управляваме личните си финанси.

Финансовата грамотност  се определя като съвкупността от финансови знания и умения, които ни подпомогат да разбираме финансовите рискове и възможности, да вземаме рационални и информирани решения, да сме наясно къде можем да получим помощ и да сме в състояние да предприемем други ефективни действия за повишаване на благосъстоянието си.