Политика по качеството

Настоящата политика на системата за управление на качеството в Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ е част от общата визия за развитие на дружеството. Ръководството на Фондация „Инициатива за финансова грамотност“, в лицето на Изпълнителния директор, официално декларира политиката си по управление на качеството, която се огласява, осъзнава, прилага и поддържа от всички служители и работници във фирмата.

Политиката по управление е насочена към все по-пълното удовлетворяване очакванията на клиентите при извършване на организиране и провеждане на обучения, семинари, курсове, практикуми и квалификационни форуми.

Всеки служител или преподавател е персонално отговорен за поддържането на високо качество. Ръководството на Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ съзнателно работи за усъвършенстването на системата за управление на качеството и подобряване на нейната ефикасност. Като доказателство за нашия професионализъм, както и за поддържане на висока репутация пред нашите клиенти, ние гарантираме следното:

 

 • нашите продукти и услуги се основават на съвременни технологии и методики;
 • максимална информираност на клиентите за условията и цените на услугите;
 • системен контрол за ефективността на нашите обучения и тяхната пригодност да удовлетворят изискванията и очакванията на клиентите;
 • единство на целите, ръководството и вътрешната среда на Фондация „Инициатива за финансова грамотност“;
 • своевременно регистриране и отстраняване на пропуски и грешки;
 • периодично оценяване на външните и вътрешните рискове за организацията и предприемане на мерки за тяхното минимизиране;
 • системно обучение на служителите и осигуряване на възможности за развитие;
 • зачитане изискванията на клиентите;
 • непрекъснато подобряване на качеството на продуктите;
 • спазване на приложимите национални нормативни документи и международни спецификации и стандарти включително ISO 9001:2019

Ръководството на Фондация „Инициатива за финансова грамотност“, в лицето на Изпълнителния директор провежда и усъвършенства обявената политика на системата по управление на качеството на базата на основни принципи, съобразени с изискванията на ISO 9001:2015, отразяващи спецификата на всички извършвани от Фондацията дейности и състоянието на пазара. Висшето ръководство с настоящата политика се ангажира със следните принципи за периода 2016-2022 година:

 

 • Равнището на качеството на предлаганите от Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ продукти и услуги се определя от непрекъснато нарастващите изисквания на клиентите и пазара, както и от международните и националните стандарти;
 • Фондацията, в лицето на Изпълнителния директор и целия персонал, работи за пълното спазване на националните и международни нормативни изисквания в областта на обучителните дейности;
 • Поддържане на непрекъснат процес на усъвършенстване, водещ до все по-пълно удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, изискващ непрекъснати подобрения на процесите на управление на качеството, както и на всички процеси, извършвани в Фондация „Инициатива за финансова грамотност“;
 • Успешно развитие и признание на пазара, както и поддържането на високо равнище на качеството се постига с осигуряването на условия за непрекъснато професионално развитие на персонала, както и при пълно осъзнаване на отговорностите за опазване на здравето и живота на всички работещи в дружеството;
 • Запознаване на клиентите, възложителите, държавната и местна администрация с резултатите от прилаганата политика на системата за управление на качеството.

 

                                                                                                                         Изпълнителен директор: Росица Вартоник