Росица Вартоник, ИФГ: „Дигиталната финансова грамотност не означава единствено използването на дигиталните технологии като комуникационни канали.“

ИФГ взе участие в дискусия на тема „Финансовото образование в дигиталната ера“, организирана от Българската финтек асоциация.  Събитието, проведено на 11 януари 2021 г., събра представители на МФ, МОН, ОИСР, на асоциации от финансовия сектор, академичния свят и други. Във фокуса на обсъждането беше дигиталната финансова грамотност и проектът Националната стратегия за финансова грамотност.

Росица Вартоник, изпълнителен директор на ИФГ, като панелист в дискусията коментира:

  • Дигиталното финансово обучение не означава единствено използването на дигиталните технологии като комуникационни канали. То включва  повишаване на информираността  и обучение относно дигиталните финансови продукти и услуги – същността, предимствата им и рисковете, свързани с тяхното използване. Част от него е и повишаване  на информираността относно киберсигурността.
  • Дигиталната финансова грамотност следва да е част от рамката на ключовите компетентностите в областта на финансовата грамотност , която предстои да бъде разработена в рамките на националната стратегия.
  • Дигиталните финансови услуги и продукти трябва да са част от учебното съдържание по финансова грамотност.
  • Образователните продукти следва да са прецизно таргетирани, да отчитат спецификите на съответните целеви групи, за да са ефективни
  • Дигиталното финансово образование предполага наличие на поне базова дигитална грамотност и  базова финансова грамотност.
  • Дигиталните финансови услуги и продукти демократизираха финансовия сектор и значително улесниха достъпа на обикновения потребител до него.  Но наред със значимите преимущества трябва да се обърне внимание и на рисковете, включително и поведенческите.  Дигитализацията направи достъпа до кредит лесен и бърз,  покупките лесни и на един „клик“ разстояние. Това удобство може да се трансформира в проблем, ако не е съчетано с финансова дисциплина, идваща от базовите познания за управление на личните финанси.