Проект „Техническа помощ за Агенцията за застрахователен надзор на Черна гора” (част от Рамков договор за услуги Beneficiaries 2009 – Lot 10 на ЕК)

ИФГ в качеството си на подизпълнител отговаря за постигането на резултатите в проектния договор и за тяхното качество. 

Бенефициент по проекта е Агенцията за застрахователен надзор на Черна гора, а възложител – Делегацията на Европейския Съюз в Черна гора.

Проектът започна през ноември 2013 г. и през осемте месеца на неговото изпълнение ИФГ се ангажира да извърши следните дейности:

 • Да направи оценка на черногорското законодателство в областта на застраховането, на съществуващите надзорни практики и на задълженията за разкриване на информация;
 • Да обучи персонала на бенефициента (включително чрез практическа помощ) в:
 1. Общи цели и същност на финансовия анализ.
 2. Финансов анализ в застраховането
 • Да изготви наръчник и насоки за финансов анализ на застрахователите, включително за проверки на място и за дистанционен надзор;
 • Да обучи персонала на бенефициента (включително чрез практическа помощ) в:
 1. Основни принципи на корпоративното управление;
 2. Система за вътршен контрол на застрахователите – среда за корпоративно управление (писани стратегии, политики и процедури), комуникация, контрол.
 3. Ключови функции – управление на риска, актюерски и вътрешен одит, одит за законосъобразност.
 • Да предостави насоки за прилагане на основните принципи на системата за корпоративно управление и за изискванията относно ключовите функции, част от системата за корпоративно управление.
 • Да обучи персонала на бенефициента (включително чрез практическа помощ) в:
 1. Въведение в управлението на риска на застрахователите;
 2. Основни положение при риск-базирания надзор:

-          Рискови категории и излагане на риск – количествено и качествено измерване на риска;

-          Рисков профил и склонност за поемане на риск.

 • Да изготви наръчник и насоки за риск-базиран надзор на застрахователите в съответствие с проекта Платежоспособност 2.
 • Да изготви стратегия за бъдещо надграждане на капацитета на Агенцията за застрахователен надзор на Черна гора, за да може дейността й да съответства на най-добрите практики в ЕС и на насоките и препоръките на Европейския орган за надзор на застрахователите и схемите за професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)