Финансови работилници „За парите и други важни неща: Първи стъпки“ : повишаване на финансовата грамотност на децата чрез иновативни образователни методи

10 работилници за деца: 25 игри + театър

Нашата цел е да помогнем на всяко дете да повярва в себе си и развие потенциала си. А заедно с това да научи важни неща за парите и света около нас. Вижте как го постигаме  с нашите работилници във видеото ни.

  • Проектът „За парите и други важни неща“ се реализира се от фондация „Инициатива за финансова грамотност“ с подкрепата на NN България.
  • В рамките му е разработено единствено по рода си ръководство, съдържащо  25 активни игри и уроци-спектакъл по 10 теми.
  • Учителите, желаещи да ползват ръководството, имат възможност да преминат през обучение по програма, одобрена от МОН. При завършване на обучението се придобива  1 квалификационен кредит.  За контакти:office@financialiteracy.eu.

 

Наред с полагането на основите на  устойчиви знания и умения в областта на финансовата грамотност, чрез работилниците се адресират и други ключови образователни компетентности – математическа, езикова, социална. – както и т.нар. „меки умения“. Всичко това „стига“ до децата по техния начин – чрез игри, състезания, театър и с много усмивки.  Вярваме, че  този комплексен подход е особено ефективен и работилниците ще намерят широко приложение не само по различни учебни предмети в началните училища, но и в други разнообразни форми на обучение и активности.

 

  • ЗА НАШИЯ ПОДХОД

Той накратко е: „Не: на скучните уроци! Да: на играта, творчеството, забавлението!

Твърдо вярваме, че нашите деца заслужават по-адекватни форми на обучение, чрез които ще могат да изследват света около себе си в неговата пълнота. Вярваме, че трябва да бъдат позитивно ангажирани с това, което правят, включително и емоционално, за да постигнат резултати. Финансовата грамотност може и трябва да се учи по забавен начин. 

Затова децата, чрез играта, ще превърнат в изследователи, детективи и творци, ще разбиват тайни шифри,  ще трябва да спасят света, да помогнат на приятел. Те ще се превърнат в актьори, режисьори и музиканти. И така ще усвоят най-важните уроци за парите. А също за приятелството и семейството, за добрината и грижата за света около нас.

Двата основни метода, които сме използвали са активните игри и урок-спектакъл. И двата са доказали своята ефективност при усвояване на знания, посредством високата степен на ангажиране на децата и превръщането им от „слушатели“ в активни участници и създатели.

 

  • ЗА ТЕМИТЕ

Тематично са обхванати следните области – професии и предприемачество, финансово планиране,  бюджетиране, спестяване, кредитиране, инвестиране, разумно потребление и пазаруване, базови познания за данъчно облагане, социално осигуряване, застраховане, животозастраховане и пенсионно осигуряване. Но освен тези чисто финансови теми, се разглеждат и въпросите за грижата за околния свят, човешките взаимоотношения, подкрепата и съпричастността към другите. Всички те са представени адекватно и атрактивно за възрастовата група.

Темите са подредени по начин, който предлага ясна логическа последователност при въвеждането на новите знания. Успешното управление на личните финанси има две страни, като символа на парите – монетата. От едната страна е умението да се генерира доход чрез развитие на професионални и лични компетентности, а от друга – този доход да се управлява рационално и разумно с оглед на индивидуалните цели. Именно този път следват работилниците: от откриване на индивидуалните заложби, професионално ориентиране и предприемачество към управлението личните финанси.

Активностите – игрите и урокът-театър - са разработени така, че да отговарят и дообогатяват учебното съдържание на предмет „Технологии и предприемачество“ в началната степен на образование. Заедно с това сме се съобразили с препоръки на водещи световни експерти в областта на финансова грамотност за деца по отношение на най-съществените области от финансови знания и умения, които децата трябва да овладеят:умения за труд и творчество, като източник на доход, бюджетиране, спестяване, инвестиции, разумно потребителско поведение, благотворителност и грижа за околния свят.  За нас важен акцент е и развитието на емоционална интелигентност у децата, затова в игрите са включени множество елементи, с които постигаме това.

 

  • ЗА РЪКОВОДСТВОТО: 10 работилници: 25 активни игри и 1 театрална пиеса

Ръководството се състои от десет работилници, като девет  от тях представляват логически обвързана серия от активни игри по конкретната тема, а десетата е урок-спектакъл. Общият брой на игрите е над 25, като всяка от тях може да се използва в съвкупност с останалите игри по темата или самостоятелно. Игрите са разработени като детайлни сценарии. Насоките за преподавателя, както и основните послания и учебно съдържание са инкорпорирани в плана за провеждане на активността и следват логически развитието й, като по този начин се цели улесняване на преподавателя. В работилниците са дадени всички необходими указания и материали за провеждането им.  В урока-спектакъл е представен детайлен театрален сценарий с подробни указания, съдържащи и  информационна  част. 

 

  • ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО РЪКОВОДСТВОТО?

Активностите – работилниците-игри и театралната пиеса – са подходящи основно за деца във възрастова група 6-11 години. Те са разработени така, че да могат лесно да се модифицират съобразно с възрастта и образователното ниво на групата, с която се работи.

Ръководството е предназначено за педагози и фасилитатори  в училища, библиотеки, читалища и други видове образователни центрове.

 

  • КАК МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА РЪКОВОДСТВОТО?

Ръководството може да намери широко приложение в началните училища,а активностите да се използват в часовете по редица предмети, поради холистичния ни подход и адресирането на  съществените  компетентности, наред с финансовата грамотност. Така освен по предмет „Технологии и предприемачество“, работилниците и уроците-театър могат да се използват в часовете по математика, развитие на речта, „Човекът и обществото“, изобразително изкуство, Час на класа, дори физическо възпитание. Могат да намерят широко приложение във различни видове извънкласни форми на обучение и занимания, както и при провеждането на лагери и изнесени (зелени, бели) училища.

Използваните подходи за поднасяне на учебното съдържание – активни игри и театър, чрез метода „урок-спектакъл“ – дават възможност за широко приложение извън училищната среда, например в общностни центрове, библиотеки, читалища и други.