Росица Вартоник, ИФГ, взе участие в международна конференция „Потребителски финанси и финансова грамотност в дигиталната ера“

На 24-25 ноември 2021 г. се проведе годишна конференция „Финансова грамотност в дигиталната ера“, организирана  ОИСР, Министерство на финансите на Нидерландия и в съ-домакинство с Министерство на финансите на България. Онлайн събитието бе фокусирано върху постиженията и предизвикателствата в сферата на дигиталната финансова грамотност в страните от Юго-източна Европа. То е част от дейностите по проект на ОИСР и  Министерство на финансите на Нидерландия, имащ за цел да насърчи развитието на национални политики в областта на финансовата грамотност и обхваща 6 държави от региона, включително и България.

Росица Вартоник, основател и директор на „Инициатива за финансова грамотност“ модерира дискусията „Развитие на дигитално съдържание за обучение по финансова грамотност“. В своето изказване тя акцентира върху следното:

- Дигиталната финансова грамотност има два аспекта. Единият, по-често коментиран, се отнася до използването на дигиталните технологии като комуникационни канали при обучението по финансова грамотност. Другият е свързан с съдържанието - повишаване на информираността  и обучение относно дигиталните финансови продукти и услуги – същността, предимствата им и рисковете, свързани с тяхното използване, повишаване  на информираността относно киберсигурността и правата на потребителите. Дигиталните финансови услуги и продукти трябва да са част от учебното съдържание по финансова грамотност.

- При развитие на дигитално съдържание по финансова грамотност следва да се вземат под внимание всички елементи, защото те са напълно взаимосвързани – профил на целевата група, дигитални комуникационни канали, съдържание.

- Има редица предизвикателства, които трябва да се адресират при развитието на дигитални продукти за финансова грамотност и тяхната дистрибуция. Как да се стимулира и задържи ангажираността на аудиторията е едно от тях.  Особено важно в съвременния бързо променящ се свят да се подходи дългосрочно, с дългосрочни политики, за да се постигне добро ниво на ефективност на образователната интервенция.  А това е възможно само при дългосрочна ресурсна обезпеченост на тези политики. Друг важен аспект е как да се измерват резултатите, особено ако се цели отчитане на промените в поведението на потребителите.

Като добра практика Росица Вартоник представи новосъздадената обучителна платформа по проект „Дигитално финансово образование чрез обществените библиотеките“.  Платформата е интерактивна и дава възможност за изцяло онлайн или хибридно обучение по финансова грамотност. Общо 12 теми от областта на управление на личните финанси са включени в програмата на обучението, като част от тях са посветени на дигиталните финансови услуги и продукти. В проекта участват 4 държави от ЕС - България, Полша, Румъния и Словения.