Системата за управление на фондация „Инициатива за финансова грамотност“ е оценена и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015

05.04.2017

Системата за управление на фондация „Инициатива за финансова грамотност“ е оценена и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015


Системата за управление на фондация „Инициатива за финансова грамотност“ е оценена и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, удостоверено със сертификат №484-2002-К/29.03.2017, издаден от AQ Cert.  Област на приложение: организиране и провеждане на семинари, обучения, курсове, практикуми и квалификационни форуми.

Фондация „Инициатива за финансова грамотност“  има разработена и прилага система за управление на качеството. Политиката по управление е насочена към все по-пълното удовлетворяване очакванията на клиентите при извършване на обучителни дейности. 

Равнището и качеството на предлаганите от фондацията продукти и услуги се определя от непрекъснато нарастващите изисквания на клиентите и пазара, както и от международните и националните стандарти. Фондацията работи при пълно спазване и съобразяване с нормативните изисквания в областта на обучението, както и с най-добрите национални и международни практики.  Централен пукт в политиката и системата по качество на фондацията и процесът на непрекъснати подобрения във всички дейности, като за целта се прилагат изискванията на процесния подход, като основен в ISO 9001:2015Още информация